×
جدیدترین خبرها

خشنوت علیه زنان

جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر
یادداشت/ زینب ریاضت

جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر

ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.
  • ۹ دی
  • ۰