×
جدیدترین خبرها

بزه

فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود
یادداشت/ فاطمه تاج آبادی

فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود

به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.
  • ۲۳ آذر
  • ۰