×
جدیدترین خبرها

محمدعارف قلی‌پور

تحلیل نهاد تأمین در قانون مالیات­‌های مستقیم
یادداشت/ محمدعارف قلی‌پور

تحلیل نهاد تأمین در قانون مالیات­‌های مستقیم

تقاضای تأمین منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانت­‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.
  • ۲۵ آذر
  • ۰