×
جدیدترین خبرها

قوانین تجاری بین‌المللی

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی
یادداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی

با بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 مقرره ای در خصوص محرمانه بودن مشاهده نمی شود. البته منشأ این امر را باید در قانون نمونه داوری آنسیترال جست وجو کرد.
  • ۳ بهمن
  • ۰