×
جدیدترین خبرها

قانون پولشویی

تبیین جایگاه جرم اقتصادی در قانون مبارزه با پولشوئی
یاداشت/ حمیدرضا محمدی

تبیین جایگاه جرم اقتصادی در قانون مبارزه با پولشوئی

پولشویی در قانون جدید نسبت به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرائم با علم به منشا مجرمانه آن تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و یا تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید جرم و تخلفات مصرح در قانون به قصد کتمان و به طور کلی کتمان موضوع جرم است.
  • ۸ آذر
  • ۰