×
جدیدترین خبرها

اجرای احکام

اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی
یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی

طبق بند دوم ماده ۲۲۲، ذینفعان مکلفند تقاضای تفصیلی را که مشتمل بر کلیه اطلاعات لازم مندرج در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به قاضی اجراء تسلیم کنند.
  • ۶ خرداد
  • ۰