×
جدیدترین خبرها

خیارات

جایگاه وکیل در اعمال خیار مجلس
یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

جایگاه وکیل در اعمال خیار مجلس

اگر نماینده در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، میتواند عقد را فسخ کند.  این حق فسخ، نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است.
  • ۱۸ خرداد
  • ۰