×
جدیدترین خبرها

حقوق جزا

توهین و افترا در قانون مجازات
یاداشت/ زینب ریاضت

توهین و افترا در قانون مجازات

جرایم زبانی برخی از جرایم از جمله توهین افترا نشر اکاذیب و قذف را در برمیگیرد و از میان جرایم مذکور بیشترین شکایات و مهم ترین آنها ناظر به توهین و نشر اکاذیب است که بعضاً شاکی در تشخیص عنوان مجرمانه نیز دچار اشتباه می‌شود.
  • ۲۵ آبان
  • ۰